OP ZOEK NAAR EEN UITDAGING In LEIDEN NOORD

Stichting de Leidse Uitdaging

Omschrijving


Wie zijn wij?
De Leidse Uitdaging in een notendop

Jaar 2012
De projectgroep heeft in november 2012 de doelstellingen van de Uitdaging geformuleerd:
·         Realiseert verassende contacten (sociale binding) tussen verschillende groepen (jong en oud, vitaal en kwetsbaar, autochtoon en allochtoon) in Leiden Noord en
·         Creëert kansen voor maatschappelijke participatie (sociale stijging) van (kwetsbare) buurtbewoners en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
·         Draagt daardoor bij aan de leefbaarheid en de sociale kwaliteit van de buurt.
 
De Uitdaging verwezenlijkt dit door:
·         het bieden van een centraal gelegen theehuis/ ontmoetingspunt (horeca gecombineerd met een buurtmuseum) voor iedere beurs,
·         het creëren van een prettig, veilig, toegankelijk  en aantrekkelijk verblijfs-, - leef, - en (avontuurlijk) speel- en spelklimaat rondom het ontmoetingspunt,
·         het realiseren van de organisatie van een keur aan bewegings-, sport en spel, creatieve, educatieve en culturele activiteiten en verhuur van klein (sport -en spel) materiaal bijvoorbeeld een bal, skates, schaatsen, golfsticks, luchtkussen en wellicht in de toekomst evenementenmateriaal.
·         het realiseren van betrokkenheid en (maatschappelijke) participatie van (kwetsbare) groepen en vrijwilligers uit de wijk,
·         De ambitie is om te voorzien in het onderhouden en beheren van de spel -en speelvoorzieningen en het omgevingsgroen.
 
Jaar 2013
 
Mooi Noord is het nieuwe perspectief voor Leiden Noord.
De Tuin van Noord wordt het groene hart van de wijk.
Het is een uitdaging om in de Tuin van Noord
de schakel te realiseren van mooie verbindingen tussen mensen uit Leiden Noord.
 
Met "De Uitdaging" creëren we ruimte voor ontmoeting,
programmering van activiteiten,
maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen en
meerwaarde door beheer (en onderhoud) van het verblijfsgebied.
 
Mooi als ook u de doelen van sociale binding en stijging
die wij willen realiseren mede tot stand brengt
via uw bijdrage aan dit mooie project!

 Jaar 2014
Deze doelstellingen zijn verder ontwikkeld en verwerkt in de oprichtingsstatuten van de Stichting De Leidse Uitdaging. Daarin staat:
 
De Stichting heeft ten doel:
 
-Het, in het algemeen belang, bevorderen van de sociale binding, cohesie,- ontplooing en (maatschappelijke) participatie tussen en van (bewoners) groepen onderling en anderen , gericht op de wijk Leiden-Noord, onder meer door het verrichten van werkzaamheden verbonden aan het realiseren, in stand houden en exploiteren van een buurtcentrum en/of buurtmuseum in de Tuin van Noord
-Het creëren en behouden van een aantrekkelijk leefklimaat in de wijk Leiden-Noord; en
Het organiseren en faciliteren van activiteiten voor en door bewoners(groepen) in de wijk Leiden-Noord
En voorts al hetgeen in de ruimste zijn met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 
Jaar 2015
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. inkomsten uit activiteiten van de Stichting
b. subsidies en andere bijdragen
c. schenkingen, erfstellingen en legaten
d. alle andere verkrijgingen en baten.
 
Het jaarlijkse positieve saldo van de Stichting de Leidse Uitdaging zal uitsluitend benut worden voor investeringen in de sociale kwaliteit van de wijk in de navolgende activiteiten:
 
1. Reserveringen voor de instandhouding van het gebouw;
2. Bijdragen aan de realisatie van activiteiten van de Leidse Uitdaging; eventueel die activiteiten die in samenwerking met partners tot stand komen;
3. Bijdragen aan het op peil houden en upgraden van het voorzieningen niveau van de sport,- spel,- en speelvoorzieningen rondom de Leidse Uitdaging in de Tuin van Noord;
4. Bijdragen aan wijkactiviteiten en/of voorzieningen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de Leidse Uitdaging: kortheidshalve bijdragen aan sociale binding en sociale stijging van bewoners(groepen).
 
Telkens wordt op basis van het financieel  jaarverslag van het voorafgaande jaar de verdeling van het budget voor het jaar erop bepaald.
 

Jaar 2018

Begin 2018 heeft de Stichting de Leidse Uitdaging een vernieuwd bedrijfsplan opgesteld, bedoeld om richting te geven aan de ontwikkelingen die het Theehuis Tuin van Noord de komende jaren wil doormaken en om duidelijkheid te verschaffen over rol en functie van het Theehuis aan gebruikers, partners, financiers en investeerders, en zeker ook aan de betrokken vrijwilligers.  Vastgesteld werd dat de Stichting de Leidse Uitdaging een bewonersbedrijf is van en voor wijkbewoners. Het theehuis Noord richt zich op “verrassende ontmoetingen”. Het is één van de projecten van deze stichting waarmee wij de economische bedrijvigheid in de wijk willen vergroten en een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de sociale cohesie en leefbaarheid in Leiden Noord. Opbrengsten van projecten worden geinvesteerd in de wijk.

Verwachtingen bestuurders en bestuur als geheel

Van de bestuurders van de Stichting wordt het navolgende verwacht:
 
Visie uitdragen: bestuurders weten waar de stichting voor staat en nemen het voortouw in het uitdragen van visie en missie. Zij stellen zich op als boegbeeld van de organisatie, en laten door hun houding en gedrag zowel intern als extern de kernwaarden van de organisatie zien.
 
Samenwerken: het bestuur weet dat ze het niet alleen hoeft te doen. Binnen de organisatie zijn bestuurders actief op zoek naar anderen die kunnen helpen. Ze betrekken de achterban bij nieuwe ontwikkelingen en belangrijke besluiten. Extern zijn ze netwerkers, die investeren in het opzetten en onderhouden van vruchtbare samenwerkingsverbanden.
 
Veranderbereidheid: de bestuurders begrijpen dat beweging altijd nodig is. Zij zijn daarom steeds bezig om hun eigen praktijk en werkwijze ter discussie te stellen en te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Omdat zij werken vanuit een heldere visie en missie, zijn ze in staat om het pad te kiezen dat de beste kansen biedt om verder te komen.
 
Luisteren: de bestuurders luisteren actief. Ze hebben een open oor voor signalen van binnen en buiten de vereniging of stichting. Ze weten dat zij de wijsheid niet in pacht hebben en zijn daarom juist benieuwd naar de visie en ideeën van anderen. 
 
Delegeren: het bestuur doet niet alles zelf. Ze richten zich op de kerntaken zoals die binnen de organisatie zijn vormgegeven en zorgen ervoor dat vooral uitvoerende werkzaamheden door anderen worden opgepakt oa. vrijwilligers. Ze weten dat steeds meer vrijwilligers ervaren en hoogopgeleid zijn en dus prima in staat zijn om zelfstandig aan de slag te gaan. Waar nodig begeleiden en ondersteunen ze vanzelfsprekend wel.
 
Besluiten nemen: het bestuur neemt besluiten. Door transparante besluitvorming laat het bestuur zien dat ze in staat is de richting te bepalen en het initiatief te nemen en te houden. Zo biedt het bestuur het kader waarbinnen de activiteiten van de stichting zich afspelen.
 
(Financieel) beheren: Het bestuur heeft zijn zaakjes op orde, zowel financieel als inhoudelijk. Op basis van dit goede beheer wordt verantwoording afgelegd. Het bestuur is ondernemend. Dit betekent dat het bestuur initiatiefvol is, kansen ziet  en weet te benutten, vraaggericht opereert en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. 
 
Het bestuur van de Stichting de Leidse Uitdaging heeft drie centrale functies; voorzitter, secretaris en penningmeester
 
Verantwoordelijkheden bestuursfuncties
 
(Het huidige bestuur van de Stichting de Leidse Uitdaging is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter zal in de nieuwe situatie de secretarisrol vervullen en daarmee in combinatie met de huidige penningmeester continuïteit van de Stichting kunnen waarborgen)
 
Onder de verantwoordelijkheid van de (vacature) voorzitter valt vaak:
·         Het bewaken van de statuten;
·         Het toezien op de taakverdeling in het bestuur;
·         Het voorbereiden van de bestuursvergadering;
·         Het vaststellen van de agenda (i.s.m. de secretaris);
·         Het voorzitten van (bestuurs)vergaderingen;
·         Het bevorderen van een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
·         Controleren op de naleving van gemaakte afspraken;
·         Ondertekenen al dan niet gezamenlijk, van officiële stukken;
·         Het opbouwen, onderhouden en behouden van netwerkcontacten en samenwerkingsrelaties. 
 

Ook voor de Stichting de Leidse Uitdaging geldt, net zoals voor vele andere burgerinitiatieven, bewonersbedrijven heeft de Stichting een kleine, maar zeer actieve en redelijk stabiele kern van mensen die elkaar goed kennen en vertrouwen. Er is een iets grotere buitenschil van mensen die verbonden zijn met de kerngroep als vrijwilligers, maar minder stabiel van samenstelling en actief is. De grootste en buitenste schil van mensen zijn eerder consument dan medeproducent, vluchtig verbonden en nauwelijks actief. 

Eigenlijk doen te weinig mensen te veel werk, soms ook dingen waar ze, ondanks de beste bedoelingen, niet (voldoende) goed in zijn. 

Voor de toekomst van de Stichting de Leidse Uitdaging is het van het grootste belang dat veel mensen minder doen, maar wel op basis van hun expertise, interesse en ervaring en daarmee effectiever opereren. Voor het vorm en inhoud geven van hert Theehuis Noord en de buurtfunctie in Leiden Noord  is het van belang om (deels overlappende) werkgroepen te formeren op projecten of activiteitenclusters. Deze groepen kunnen autonoom opereren maar zijn wel met elkaar verbonden. Om draagvlak en daadkracht te ontwikkelen wordt geslotenheid en homogeniteit voorkomen.

Wat vragen wij van de voorzitter:
·         Heeft u sturing-gevende kwaliteiten, bestuurlijke en/of organisatorische ervaring;
·         Bent u (bij voorkeur) woonachtig in Leiden Noord en heeft u affiniteit met de geschiedenis en de mensen in Leiden Noord;
·         Heeft u een visie op het fenomeen bewonersbedrijf en bv. de energietransitie van onderaf;
·         Heeft u affiniteit met ondernemerschap, horeca, buurtwerk en/of wijkgericht werken;
·         en wenst u bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de wijk door te investeren in de sociale kwaliteit van mensen en de wijk? 
 
De voorzitter van de Stichting de Leidse Uitdaging heeft een bijzondere bindende rol binnen de stichting. Vanwege die bindende rol zoeken we een voorzitter die:
·         Positief en laagdrempelig communiceert;
·         Denkt in kansen en mogelijkheden;
·         Een luisterend oor heeft signalen opvangt en oppakt van binnen en buiten;
·         Cultuursensitief is ingesteld;
·         Die geïnteresseerd is in de visie en ideeën van anderen;
·         Naar feedback op de eigen rol en functioneren;
·         Integer is en standvastig;
·         Actueel is en zijn eigen activiteiten toetst aan nieuwe ontwikkelingen;
·         Altijd de vruchtbare samenwerking opzoekt;
·         De achterban waaronder de vrijwilligers en stakeholders betreft bij nieuwe ontwikkelingen;
·         Ondernemend is, initiatief neemt, kansen ziet en deze benut, vraaggericht opereert en flexibel inspeelt op nieuwe trens -en ontwikkelingen.
 
Bij voorkeur woont de (nieuwe) voorzitter in Leiden Noord, heeft hij of zij affiniteit met de geschiedenis en de mensen in Leiden Noord, hij of zij kent met andere woorden de wijk en haar inwoners, wenst bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de wijk door vanuit de Stichting de Leidse Uitdaging te investeren in de sociale kwaliteit van mensen en de wijk. Hij of zij wenst zich voor langere tijd (3-5 jaar) zich te verbinden aan de Stichting.
 
Het zou fraai zijn als de voorzitter affiniteit heeft met ondernemerschap, horeca, buurtwerk en/of wijkgericht werken. 
 
We bieden:
·         Een veelzijdige en uitdagende functie vanuit het principe van, voor en door de wijk
·         Mogelijkheden om kennis en ervaring op te doen vanuit de positie van een bewonersbedrijf
  • Een enthousiast bestuur dat gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt voor continuïteit en graag inspeelt op nieuwe uitdagende ontwikkelingen zoals de energietransitie 
·         Een interessante plek om kennis op te doen van wat er allemaal speelt in de wijk en de stad en in die zin de mogelijkheid om van meerwaarde te zijn voor de leefbaarheid van de wijk.
 
Onder de verantwoordelijkheid van de secretaris valt:
·         Het opstellen van de agenda voor vergaderingen (in samenwerking met de voorzitter);
·         Het notuleren van de vergadering, indien er geen notulist aanwezig is;
·         Het verzorgen van de correspondentie met derden; 
·         Het verzorgen en beheren van het archief;
·         De (eind)verantwoordelijkheid over de administratie;
·         Verzorging van de informatievoorziening binnen en buiten de organisatie (bestuur, leden, commissies).
 
De penningmeester:
·         Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze;
·         Stelt de jaarrekening op;
·         Voert een duidelijke en inzichtelijke administratie;
·         Accorderen, betalen en controleren facturen.
·         Voorziet het bestuur van financiële rapportages; 
·         Bewaakt de inkomende en uitgaande geldstromen.
 
Binnen de stichting de Leidse Uitdaging zijn expliciet naast de interne taken, twee taakgebieden dominant:
1.       Theehuis Noord
2.       Buurtfunctie met projecten en activiteiten
Vanwege de omvang van de taken die daar uit voortvloeien worden er combinaties gemaakt tussen de kernfuncties.
 
Op basis van voorkeuren en expertise (kennis en vaardigheden) worden de rollen en taken op een pragmatische wijze verdeeld, zolang er sprake is van een tekort aan bestuursleden. Bij aanwas worden de rollen taken verdeeld zoveel als mogelijk volgens bovenstaand overzicht!

Vestigingsadres:
Joop Vervoornpad 1
2316 EP  Leiden

Correspondentieadres
Roodborststraat 8
2352 HA  Leiderdorp
 
T: 06-30 81 52 76
Theehuis Noord: IBAN: NL41 INGB 0006 5344 63
Buurtcamping: IBAN NL 43 RABO 0347 1460 82
KvK: 60942312
BTW: 8541.27.811.B.01
 
 
Stichting de Leidse Uitdaging is een bewonersbedrijf van en voor wijkbewoners. Het theehuis Noord richt zich op “verrassende ontmoetingen”. Het is één van de projecten van deze stichting waarmee wij de economische bedrijvigheid in de wijk willen vergroten en een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de sociale cohesie en leefbaarheid in Leiden Noord. Opbrengsten van projecten worden geïnvesteerd in de wijk.
 

            ...........................................................................................................

Als u naast de vacature op "reageren" klikt krijgen wij bericht van uw interesse. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn. Bent u nog geen vrijwilliger bij Leiden vrijwilligerswerk? Hier kunt u zich aanmelden!

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Leidinggeven, coordineren, besturen
Categorie Alle leeftijden
Regio Merenwijk
Organisatie Stichting de Leidse Uitdaging
Locatie Leiden
Periode Periode in overleg
Code V000.578

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Ja
Onkostenvergoeding Nee
VOG gevraagd Nee
Rijbewijs vereist Nee
Training / scholing Ja
Contract Nee
Vrijwilligersvergoeding Nee
Reiskosten Nee